Wat leer je bij SimNEXT?

Voor het verzorgen van effectief, doelmatig, en boeiend onderwijs is meer nodig dan alleen vakinhoudelijke kennis. Het uitvoeren van simulatieonderwijs vereist doordachte keuzes in didactische aanpak. Om deze te kunnen onderbouwen is begrip van goed onderwijsontwerp essentieel. Maar zowel de uitvoering als het ontwerp vereisen scherp zicht op de behoefte van de lerende en de context waarin geleerd wordt. Bij SimNEXT zijn al deze aspecten samengevat in een competentieraamwerk bestaande uit analyseren, ontwerpen, uitvoeren, en evalueren, aangevuld met de competentie lifelong learning.


Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

A1. Behoefte vaststellen
 1. Oriënteren op de behoefte
 2. Haalbaarheidsinschatting maken
 3. Besluiten of aan deze behoefte kan worden voldaan met een onderwijsprogramma
A2. De leersituatie in kaart brengen
 1. Belangen van alle stakeholders in kaart brengen
 2. De doelgroep analyseren
 3. De inhoud analyseren in termen van aan te leren competenties (of kennis, vaardigheden, attituden)
A3. Een plan opstellen
 1. Een concreet en meetbaar resultaat omschrijven
 2. Doelen formuleren
 3. Een voorzet maken voor een ontwerp
 4. Het plan afstemmen met de aanvrager en eventueel bijstellen

Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

O1. Een samenhangend programma van leeractiviteiten ontwerpen waarbij transfer centraal staat

 1. Handelen op basis van een gedegen instructietheorie en eventuele best-practices
 2. Integreren van simulatieonderwijs en werkplekleren
 3. Creëren van samenhang in het onderwijsprogramma
 4. Beslissen over passende niveaus van complexiteit en realisme
O2. Simulatieactiviteiten ontwerpen voor het aanleren van procedurele of technische vaardigheden
 1. Integreren van deeltaakoefening en hele-taak oefening
 2. Inzetten van ontwerpprincipes die geschikt zijn voor vaardighedentraining
 3. Ontwerpen van een feedbackaanpak en feedbackinstrumenten
 4. Het maken van een trainershandleiding voor de uitvoerder
O3. Ontwerpen van simulatieactiviteiten ten behoeve van teamleren
 1. Ontwerpen van een reeks hele taken of scenario’s
 2. Inzetten van ontwerpprincipes die geschikt zijn voor het leren uitvoeren van hele taken in teamverband
 3. Ondersteunende leermaterialen en -activiteiten selecteren en/of ontwerpen
 4. Kiezen van een passende debriefingsaanpak
 5. Maken van een trainershandleiding voor de facilitator
O4. Bepalen van een beoordelings- of toetsingsaanpak
 1. Ontwerpen van een gevarieerde set aan beoordelingsinstrumenten

Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

U1. Een veilig leerklimaat creëren en behouden
 1. Voorwaarden scheppen voor een veilig leerklimaat
 2. Inspelen op fysieke of psychologische veiligheidsrisico’s
U2. Uitvoeren van vaardigheidstraining met simulatie
 1. Voorbereiden op vaardigheidstraining
 2. Monitoren van het verloop van de vaardigheidstraining en inspelen op veranderingen
 3. Demonstreren
 4. Feedback geven
U3. Uitvoeren van teamtraining met simulaties
 1. Voorbereiden op teamtraining
 2. Teamleren stimuleren
 3. Introduceren van een scenario
 4. Monitoren van het verloop van de teamtraining en inspelen op veranderingen
U4. Debriefing inzetten
 1. Structureren van de debriefing
 2. De debriefing faciliteren
 3. Inzetten van verdiepingsstrategieën
 4. Inspelen op groepsdynamiek
 5. Inzetten van feedforward

Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

E1. Evalueren van het onderwijsprogramma
 1. Inrichten van kwaliteitsprocessen
 2. Evalueren van de analysefase
 3. Evalueren van de ontwerpfase
 4. Evalueren van de uitvoeringsfase

Kernvaardigheid

Deelvaardigheden

L1. Monitoren van het eigen leer- en ontwikkelproces
 1. Inschatten van het eigen niveau van kennis, vaardigheden, en attituden
 2. Feedback vragen
 3. Feedback ontvangen en verwerken
L2. Het eigen leer- en ontwikkelproces sturen
 1. Reflecteren op het eigen niveau van kennis, vaardigheden, en attituden
 2. Vormgeven van het eigen leerpad